english version česká verze
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Programové prohlášení Asociace leteckých a kosmických výrobců (ALV ČR)

 

I. Základní informace, poslání a úkoly asociace

ALV - asociace podniků leteckého průmyslu má vice než 30 členů, od finálních dodavatelů letadel a komplexních systémů, výrobce letadlových agergátů a zařízení až po malé specializované podniky.

Pokrývá celé spektrum aktivit od návrhu (konstrukce), výzkumu a vývoje leteckých systémů a zařízení, sériové výroby až po údržbu a provoz, včetně marketingu a prodeje.

Rozsah činností je od civilních a vojenských letounů, leteckých motorů a zbraňových systémů, kosmického výzkumu, až po výrobu agregátů, podsestav a komponentů letadlových systémů včetně příslušného software.

ALV jako nezávislé a nepolitické zájmové sdružení právnických osob má následující hlavní poslání a úkoly:

 • Zastupovat (reprezentovat) a koordinovat;
 • Analyzovat a hájit zájmy podniků asociace;
 • Propagovat a vzdělávat.

 

Zastupovat (reprezentovat) a koordinovat

Představenstvo (Board), které tvoři vrcholoví představitelé členských organizací, schvaluje plán akcí (činností), keré se budou realizovat a to na základě problémů, které indikují členské organizace.

Jednotlivé akce jsou zajišťovány příslušnými určenými pracovníky ALV na základě projednání ve specializované komisi nebo radě a po schválení představenstvem.

V rámci ALV pracuje Vědecko-technická rada, Rada pro zahraniční vztahy a Rada pro personální rozvoj.

ALV pokrývá celý rozsah aktivit v českém letectví a funguje jako reprezentant leteckého průmyslu v české republice, Evropě i v celém ostatním světe a to tím, že:

 • Zastupuje letecký průmysl v českých, evropských a mezinárodních organizacích a orgánech a to jak státních (veřejných), tak soukromých (privat);
 • Koordinuje průmyslové a podnikatelské aktivity;
 • Harmonizuje technické procesy.

 

Analyzovat a hájit zájmy podniků asociace

Analýza a hájení zájmů podniků leteckého průmyslu je klíčovým posláním ALV.

ALV kriticky zkoumá všechny ekonomické, sociální, ekologické, technické a právní předpisy, které by mohly ovlivnit obecné zájmy členů asociace, ať jsou navrženy na úrovni České republiky, Evropy nebo mezinárodní úrovni.

Tato činnost pokrývá oblast obrany státu, R&D, transatlantické vztahy, podpora SME, ekologické normy, bezpečnost, certifikace, standardizace, daně, prevenece rizik, pojištění a další.

V době, kdy se mění proporce mezi civilními a vojenskými programy a stále více zemí buduje svůj vlastní letecký průmysl a objem mezinárodní spolupráce se zvětšuje, ALV v těchto procesech hraje klíčovou roli.

 

Propagovat a vzdělávat

ALV pro propagaci českého leteckého průmyslu a jeho výrobků zajišťuje tyto činnosti:

 • Zúčastňuje se obchodních výstav a veletrhů;
 • Organizuje výstay a obchodní mise;
 • Distribuuje informace pro obchodní a obecná média a veřejné a státní představitele v České republice i v celém ostatním světě.

V součinnosti s universitami, technickými školami a podobnými institucemi ALV přispívá ke vzdělávacím a výcvikovým programům v ČR.

 

ALV je členem:

 • ASD
 • Svazu průmyslu a dopravy

 

II. STRATEGICKÉ CÍLE PODNIKŮ ASOCIACE

 1. Stát se evropským lídrem v oblasti malých dopravních letounů (do 19 cestujících);
 2. Stát se respektovaným partnerem a dodavetelem montážních celků, agregátů a  komponentů pro dopravní letouny a vrtulníky i v oblasti vojenských programů (letouny, vrtulníky, bezpilotní prostředky atd.).

 

III. Priority ALV pro následující období

 1. Jako spolupracující člen Stálé pracovní skupiny pro letectví Hospodářského výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svou systematickou a aktivní činností prosazovat zájmy českého leteckého průmyslu a získávat podporu pro vytváření podmínek pro jeho stabilizaci a další rozvoj na všech úrovních řízení.
  Podporovat vytvoření účinného způsobu komunikace s vládními orgány a europoslanci.
 2. Zformulovat dlouhodobou představu o rozvoji českého leteckého průmyslu v rámci republiky a jeho evropské a globální spolupráci.
 3. Definovat nový projekt evropského významu. kde by český letecký průmysl mohl zastávat roli finalisty ve spolupráci s evropským leteckým průmyslem. Cílem projektu bude umožnit opětovné efektivní propojení jednotlivých členů ALV jako subdodavatelů.
 4. Usilovat o získání maximální podpory výzkumu a vývoje všemi dostupnými formami tak, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky s dalšími státy EU a členy NATO.
 5. Usilovat o účinnou státní podporu u prodeje produktů českého leteckého průmyslu, při účasti v mezinárodních výběrových řízeních na dodávky zejména vojenské letecké techniky.
 6. Prosazovat ve spolupráci se státními orgány širší zapojení do existujících programů EU a NATO. Zaměřit se na komplexní uplatnění v nových projektech EU již ve stadiu projektu s následným výhledem na vývoj a výrobu podstatných částí.
 7. Koordinovat činnosti spojené s realizací offsetových programů v rámci podniků ALV, podílet se dle požadavků offsetové komise MPO na přípravě kontraktů a offsetových programů. Vytvářet podmínky pro zvyšování podílu podniků ALV v offsetových programech.
 8. Zajistit kvalitní informovanost svých členů o přípravě a průběhu Rozvojových programů EU a svým vlivem v nadnárodních evropských Asociacích leteckého průmyslu vytvářet předpoklady pro úspěšné zapojení českého leteckého průmyslu do Rzovojových programů EU.
 9. Usilovat o efektivní koordinaci výzkumné, vývojové a výrobní činnosti v rámci českého leteckého průmyslu a o integrovaný přístup ke spolupráci v rámci evropského leteckého průmyslu.
 10. Zpracovat a dohodnout s MPO a MO ČR základní principy dlouhodobé spolupráce ve všech oblastech oboustranného zájmu.
 11. U státních orgánů uplatňovat požadavek na zpřístupnění informací, jejichž získání je nad rámec možností jednotlivých členů ALV. Přispívat k výměně informací mezi členy ALV.
 12. Vést jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalších státních orgánů o vytvoření podmínek v systému vzdělávání ve prospěch letectví, resp. technických disciplín (VŠ, střední odborné školy, učiliště, systém celoživotního vzdělávání atd.).
 13. Spolupracovat s vydavatelstvím AEROMEDIA, vydavatelem periodika Letectví + kosmonautika, a se všemi mediálními prostředky s cílem vytvořit pozitivní vnímání leteckého průmyslu.
 14. Rozvíjet kontakty s domácími a zahraničními asociacemi s cílem vytvoření přímých vztahů a následné dlouhodobé spolupráce.

 

V Letňanech, dne 6. dubna 2006

design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru