english version česká verze
PŘIHLÁŠENÍ DO ALV
Jak se stát členem ALV

Pokud splňujete požadavky pro vznik členství dané stanovami ALV (Článek 1. Charakter a postavení Asociace a článek 3. Vznik a zánik členství - výňatky níže), pak:

  1. Pošlete žádost o přijetí do ALV (formou volného dopisu);
  2. Zároveň pošlete vyplněný evidenční list:
    1. formulář [*.pdf] k vytištění a ručnímu vyplnění;
    2. formulář [*.docx] k elektronickému vyplnění;
  3. A požádejte alespoň dva stávající členy ALV o doporučení.

Bližší informace poskytne kancelář ALVVýňatek ze stanov ALV - charakter ALV a vznik členství

1.1 ALV je nepolitický a otevřený spolek, který sdružuje právnické osoby, do jejichž předmětu činnosti patří aktivity v leteckém a kosmickém průmyslu, popř. jiné právnické osoby z navazujících oborů.
3.1 O přijetí do ALV rozhoduje představenstvo. Vznik a podmínky členství právnické osoby v Asociaci jsou definovány těmito stanovami.
3.2 Řádným členem ALV se může stát právnická osoba v souladu s čl. 1 stanov, jsou-li splněny následující požadavky:

3.2.1 Tříletá prokazatelná podnikatelská činnost v letectví nebo kosmonautice;

3.2.2 Doporučení k přijetí alespoň od 2 členů ALV, podepsané ředitelem nebo statutárním zástupcem doporučujícího člena;

3.2.3 Souhlas představenstva ALV.
3.3 Mimořádným členem Asociace se mohou stát i jiné právnické osoby v souladu s čl. 1 těchto stanov, zejména školy, nadace, asociace, klastry apod., pokud je jejich členství schváleno představenstvem.

3.3.1 Maximální počet mimořádných členů nesmí být větší než 1/3 všech členů.


[Pouze výňatek; plný text stanov najdete pod záložkou "Stanovy ALV".]

design: DIS MEDIA
Nábytek Šváb Blansko, nábytek na míru